Tập HD Vũ Khí Thể Xác (Body Weapon) 1999 HD-Lồng tiếng